روابط عمومي انتقال خون يزد

آشنايي دانش آموزان دختر يزدي با فرهنگ اهداي خون

به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، دوره آشنايي با ترويج فرهنگ اهداي خون در دو نوبت براي دانش آموزان دبيرستان دخترانه سماء و دبستان دخترانه معلم يزد برگزار شد.

      در اين دوره آموزشي پزشك مسول حفظ و جذب اهداكنندگان اين اداره كل پيرامون نياز به خون با هدف ايجاد انگيزه در اهداكننده(خصوصاً بانوان)، اهميت اهداي خون مستمر، بيماري هاي قابل انتقال از راه خون، پرهيز از رفتارهاي پرخطر، توصيه  هاي پس از اهداي خون مطالب مهمي براي دانش آموزان ارائه داد.

       در پايان مراسم به سوالات دانش آموزان در خصوص اهداي خون توسط پزشك مسول پاسخ داده شد و سپس دانش آموزان از بخش هاي مختلف بازديد نمودند