روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد

بازديد رايگان از موزه ها در روز خانواده


نظر به گراميداشت هفته ملي كودك و نام گذاري روز شانزدهم مهرماه تحت عنوان " كودك، هنر و ميراث فرهنگي " بازديد خانواده ها به همراه فرزندانشان از موزه ها و اماكن تاريخي در اين روز رايگان مي باشد.

به گزارش روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد سرپرست معاونت ميراث فرهنگي اين اداره كل ضمن اعلام اين خبر گفت: هر كدام از اماكن تاريخي ـ فرهنگي و موزه هاي استان كه زير نظر اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مي باشند موظف مي باشند در روز پنج شنبه شانزدهم مهرماه امكان بازديد رايگان خانواده هايي كه به همراه كودكانشان قصد بازديد از آن مكان را دارند فراهم نمايند.

محسن ذاكري نيا عنوان كرد: اين طرح در راستاي معرفي اماكن تاريخي و موزه ها به كودكان و علاقه مند شدن اين قشر از جامعه با فرهنگ و اصالت ايراني اجرا مي شود