روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد

بازديد مدير دفتر مطالعات پايه از مسير گردشگري قنات تاريخي زارچ

محسن كيوان نيا مدير دفتر مطالعات پايه و عضو هيئت مديره شركت آب منطقه اي كرمانشاه با همراهي هيئت كارشناسي آب منطقه اي، اعضاي موسسه باروري ابرهاي استان و مسئولين مركز قنات و سازه هاي آبي تاريخي يزد از محور گردشگري قنات زارچ بازديد كرد. 


به گزارش روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اين هيئت ضمن بازديد از مسير گردشگري قنات زارچ كه از مهمترين قنوات ساخت دست بشر مي باشد و با توجه به اهميت اين سازه طويل، در جريان روند مرمت، احياء و ساماندهي پاياب ها و مسير قنات و تعدادي پاشيرهاي آب انبارهاي موجود در محور تعريف شده كه طي برنامه ريزي هاي صورت گرفته از سوي اداره كل ميراث فرهنگي استان در حال انجام است قرار گرفتند