روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان يزد

براي توليد باغ سالم و اقتصادي به نهال سالم و داراي اصالت ژنتيك نياز است

به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان يزد در جلسه كميته نهال استان رييس كلكسيون ذخاير توارثي انار كشور (بانك ژن گياهي) و نماينده موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال كشور در استان يزد در مورد چگونگي بررسي و صدور مجوز و در نهايت ليبل گذاري نهال ها و نظارت بر نهالستان ها مطالبي را ياد آور شد

دكتر وظيفه شناس گفت  احداث باغهاي سالم، يكنواخت و اقتصادي زماني ميسر مي شود كه زمينه هاي لازم براي توليد نهال سالم و داراي اصالت ژنتيكي و مطابق با استاندارد هاي مصوب فراهم گردد

وي گفت با توجه به تصويب قانون ثبت ارقام و ابلاغيه مورخ 20 مرداد 1382 مبني بر تاسيس موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال، كليه وظايف مربوط به ساماندهي نهالستانها در رابطه با كنترل و گواهي بذر و نهال ، حفظ حقوق مالكيت معنوي به نژاد گران و همچنين شناسايي و ثبت ارقام جديد و حفظ حقوق مالكيت معنوي گياهي در كشور ، بعهده موسسه مذكور ميباشد و نمايندگان اين موسسه در مراكز تحقيقات استانها مستقر بوده و ساماندهي نهالستانها و فعاليتهاي تكثير گياهي را با هماهنگي سازمان جهاد كشاورزي استانها تحت نظارت  و كنترل خواهد داشت.

در انتهاي جلسه مصوب شد براي متقاضيان احداث نهالستان از ابتدا كارشناسان شهرستان از محل بازديد و در صورت مناسب بودن محل نهالستان و آب و زمين طبق دستور العمل موسسه ثبت و گواهي بذر و نهال اقدام به تكميل مدارك و معرفي متقاضي به استان نمايند و پس ار بررسي مدارك توسط كميته نهال استان براي صدور مجوز اقدام شود