اداره كل ورزش و جوانان استان يزد

برگزاري بزرگترين همايش تكواندوكاران در يزد

براي اولين بار در استان يزد بزرگترين همايش تكواندوكاران به همراه خانواده آنان برگزار خواهد شد.  


اين همايش با شركت تكواندوكاران استان يزد به همراه خانواده هايشان از سراسر استان برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاري اين تجمع بزرگ به نمايش گذاشتن همدلي، يكپارچگي و اقتدار خانواده تكواندو استان يزد و همچنين ترويج ورزش المپيكي تكواندو است.

شعار اين همايش بزرگ تگواندوكاران استان يزد، «در هر خانواده يزدي يك تكواندوكار» مي باشد