فرهنگ و ارشاد اسلامي يزد خبر داد

برگزاري جلسه شوراي اداري ارشاد اسلامي شهرستان پرديس


دراين جلسه ابتدا حاج آقا عبدالهي ابتدا ضمن تسليت به مناسبت فرارسيدن ماه محرم الحرام و آرزوي قبولي عزاداريها براي همكاران به اهم موضوعاتي كه بايد به آن مي پرداختند اشاره كردند و با توجه به مشكلات و موانع موجود در هر واحد پيشنهاداتي را در خصوص حل معضل ارائه دادند و مسئولين واحدها نيز به مشكلات موجود در واحد خود اشاره كرده و پيشنهاداتي را در جهت رفع مشكل ارائه دادند و در نهايت حاج آقا عبدالهي با تعيين راهكارهاي مناسب براي اعضاء بياناتي را فرمودند