پارك علم و فناوري يزد

برگزاري ششمين جلسه شوراي سياستگذاري پارك علم و فناوري يزد

ششمين جلسه شوراي سياستگذاري پارك علم و فناوري يزد،  30 مهر 94 برگزار شد.


در اين جلسه كه با هدف بررسي برنامه سوم توسعه پارك تشكيل شد، جريان تكنولوژي در جهان و ايران بررسي و در خصوص مسير پنج ساله ي آتي پارك، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

همچنين به طور خاص حول محور موضوعات استراتژيك بحث و اصلاحاتي روي پيشنهاد مجري طرح اعمال گرديد.

گفتني است، برنامه دوم توسعه پارك در پايان سال جاري خاتمه يافته و از ابتداي سال 95 اجراي برنامه سوم توسعه آغاز خواهد شد.