پارك علم و فناوري يزد

برگزاري نمايشگاه جانبي هفتمين دوره مسابقات ملي ابتكارات ونوآوري دانش آموزي

نمايشگاه جانبي هفتمين دوره مسابقات ملي ابتكارات ونوآوري دانش آموزي به منظور معرفي شركت هاي آموزشي و توليدي مرتبط با كودكان ونوجوانان و فناوريهاي مورد نياز مدارس در دانشگاه يزد برگزار خواهد شد. شركت هاي مستقر در پارك و داراي فعاليت مرتبط با دانش اموزان و مدارس مشمول تخفيف ويژه هستند. با توجه به محدويت فضاي نمايشگاه، شركت هاي متقاضي حداكثر تا تاريخ اول آبان ماه جاري درخواست خود را به مركز نوآوري پارك تحويل نمايند.

شماره تماس دبيرخانه مسابقات:37280626

4_2015_10_20_20_13_41.jpg