دكتر محمد حسين فلاح روانشناس و استاد دانشگاه آزاد اسلامي يزد

به دليل ذات هوشمند رسانه ، رسانه هاي نوپديد هم فرصت و هم تهديد است

اين استاد دانشگاه با اشاره به يادگيري ناهوشيار گفت : امروزه به كارگيري زور در اجراي اهداف پليد منسوخ شده است و شاهد اين ادعا را مي توان در فيلمهاي با ترجمه فارسي از شبكه هاي ماهواره اي بيان نمود چرا كه اگر اصل اين فيلمها و سرنوشت آنها بررسي موشكافانه اي شود خواهيم ديد قالب و منظور تمام آنها مجوز دادن به خانواده ها است تا آسان ترين راه را در برابر مشكلات انتخاب نمايند و به خانواده خود خيانت كنند .


اين استاد دانشگاه با اشاره به لزوم داشتن سواد رسانه اي در عصر حاضر گفت : آموزش سواد رسانه اي در مدارس دنيا جزو برنامه هاي مدون جوامع بشري در عصر حاضر است و انسان بايد هوشيار باشد چرا كه سازندگان شبكه هاي مجازي در عصر حاضر از بهترين تيم هاي مشاوره اي در زمينه روانشناسي ، طراحي ، جذابيت و امكانات برخوردارند و مهم تر از همه اين موارد اين كه با توجه به اينكه به آثار مخرب برنامه هاي خود واقفند شكل مخرب آن را در ظاهر نمايان نمي سازند و آن را در چند لايه مخفي مي كنند .

دكتر محمد حسين فلاح همچنين بازيهاي رايانه اي موجود در بازار را بسيار مخرب دانست و علت اصلي آن را تخريب در اين بازيها و اثرات سوء ان بر روح و روان خانواده ها را فاجعه برشمرد و گفت : ذهن بسيار پيچده و مقوله اي است كه هنوز تمامي ابعاد آن براي بشر شناخته شده نيست همانگونه كه از خوراكيهاي روزانه خود محافظت مي كنيم بايست براي خوراك هر لحظه ذهنمان نيز برنامه هاي منظمي داشته باشيم