مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد

تشكل‌هاي غيردولتي بهترين مكان براي تقويت مشاركت‌هاي مردمي است

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد روز پنج‌شنبه 9مهرماه از دفتر «جمعيت زنان دوستدار بهار سبز» و «مؤسسه همياران حامي سلامت و توسعه اجتماعي» يزد بازديد كرد و از نزديك با فعاليت‌ها و مشكلات اين سازمان‌هاي مردم‌نهاد آشنا شد.


در اين بازديد «مجيد جواديان زاده» با تأكيد بر اينكه استفاده از تجربيات تشكل‌هايي كه فعاليت‌هاي آن‌ها ماندگار و عميق است، ضروري است، ابراز اميدواري كرد كه تجربيات اين گروه از سازمان‌هاي مردم‌نهاد در اختيار ساير سازمان‌هاي مردم‌نهاد قرار گيرد.

وي درپايان اظهارداشت: در حوزه‌هايي مانند حوزه سلامت و محيط‌زيست، دولت نيازمند مشاركت و ياري تشكل‌هاي مردم‌نهاد فعال است.

در ابتداي اين بازديد «پوران انتظار حجت» مديرعامل و رئيس هيئت‌مديره جمعيت زنان دوستدار بهار سبز و مؤسسه همياران حامي سلامت و توسعه اجتماعي يزد گزارشي از فعاليت‌هاي اين دو سازمان مردم‌نهاد ارائه كرد و اعضاي هيئت‌مديره اين دو تشكل به بيان مشكلات و طرح ديدگاه‌هاي خود در دو حوزه محيط‌زيست و سلامت پرداختند.

گفتني است جمعيت زنان دوستدار بهار سبز از سال 76 و مؤسسه همياران حامي سلامت و توسعه اجتماعي از سال 84 به‌عنوان سازمان‌هاي مردم‌نهاد در دو حوزه محيط‌زيست و سلامت در حال فعاليت هستند