روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد

تقدير پرسنل سازمان آتش نشاني از مديرعاملشان

پرسنل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني يزد به منظور تقدير از زحمات  سيد عباس ميرشمسي لوح تشكري را به وي تقديم كردند.

به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد جمعي از پرسنل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني با امضا لوحي از زحمات سيد عباس ميرشمسي مديرعامل سازمان تقدير و تشكر نمودند.

در اين لوح آمده است اكنون كه حدود يك سال از مديريت مهندس سيد عباس ميرشمسي در سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني يزد مي گذرد، اينجانبان جمعي از پرسنل سازمان آتش نشاني يزد، به حكم وظيفه ديني و اخلاقي بر آن شديم بدينوسيله از زحمات بي دريغ و شبانه روزي ايشان تقدير و تشكر كنيم، چرا اينكه ايشان با ايجاد امنيت خاطر و القاء حس برادري و برابري و سبكتر كردن جو سنگين موجود، موفق به كمرنگ تر كردن كدورتها و دادن انگيزه كاري به پرسنل سازمان شده است به نحوي كه كاركنان با جان و دل نسبت به انجام هر چه بهتر وظايف و امور محوله اقدام مي كنند.