پورسراجيان در كميته علمي پژوهشي عنوان كرد؛

تنها يك نظام جامع آماري مي تواند بيانگر تاثيرگذاري پارك­ها در كشور باشد


پورسراجيان رئيس پارك علم و فناوري يزد كه در كميته علمي پژوهشي سخن مي گفت با اشاره به اهميت وجود آمار و اطلاعات صحيح براي تصميم گيري­هاي حوزه علم و فناوري گفت: تا كنون بسته به شرايط و سلايق از وجوه مختلف در خصوص تاثيرگذاري پارك ها در توسعه منطقه اي سخن به ميان آمده اما واقعيت آن است كه تنها يك نظام جامع آماري مي تواند حقيقت تاثير پاركها را در توسعه منطقه اي به نمايش بگذارد.

وي افزود استخراج شاخص هاي واقعي و اينكه بدانيم پاسخ به چه سئوالاتي در اين حوزه حائز اهميت است مهمترين بخش در تدوين چنين نظامي به شمار مي رود.

وي تدوين چنين نظام جامعي را يك ضرورت براي حال حاضر پارك ها دانست و گفت وقتي بر سر اقلام آماري و سئوالاتي كه بايد به آن پاسخ داد به يك توافق منطقي رسيديم اطلاعات آماريي توليد خواهد شد كه مي تواند مبناي تصميم سازي و تصميم گيري موثر در حوزه علم و فناوري باشد.

وي نمود تاثير پارك ها را در مناسبات اقتصادي منطقه از مهمتربن مسائل امروز پارك ها دانست و ابراز اميدواري كرد: در قالب يك كار پژوهشي اين شاخص ها استخراج و نظام جامع آماري پارك ها طراحي و تدوين شود