روابط عمومي سازمان پاركها و فضاي سبز

توسعه فضاي سبز پارك بزرگ حسن آباد

به گزارش روابط عمومي سازمان پاركها و فضاي سبز با هدف توسعه فضاي سبز،  نهالكاري قسمتي از پارك بزرگ حسن آباد انجام گرفت.

مهندس صفدرپور مدير عامل سازمان پاركها و فضاي سبز در اين رابطه گفت: به منظور انجام توسعه فضاي سبز پارك مذكور تعداد  350  اصله نهال از انواع گونه هاي پالم ،كاج توپي ، زبان گنجشك  و سرو خمره اي درمحل غرس گرديد.

وي ياد آوردشد اين تعداد نهال درمساحتي بالغ بر 5000 مترمربع كاشته شده است كه بوسيله سيستم  آبياري تحت فشار كه از مخزن ذخيره آب تغذيه مي گردد آبياري مي شود.