روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد 

جلسه نمايندگان دفاتر پيشخوان با شهردار يزد

در جلسه نمايندگان دفاتر پيشخوان دولت با شهردار يزد كه در محل شهرداري به انجام رسيد درخصوص چگونگي همكاري بيشتر شهرداري و اين دفاتر بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد در ملاقات نمايندگان دفاتر پيشخوان با شهردار يزد موضوع واگذاري خدمات شهرداري به دفاتر پيشخوان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در اين ديدار شهردار يزد از واگذاري كامل خدمات شهرداري به دفاتر پيشخوان حمايت كرد.

همچنين در اين جلسه مطرح شد كه ماهيت دفاتر پيشخوان انجام خدمات با كيفيت است و در صورت واگذاري، چون نظارت بيشتر مي شود، تخلفات كمتري صورت مي گيرد.

علاوه بر اين با توجه به تحقق شرايط متناسب واگذاري خدمات شهرداري به دفاتر پيشخوان در شهر اراك مقرر شد نمايندگان شهرداري و دفاتر پيشخوان يزد بازديدي در هفته دوم آبان ماه از اين شهر و اقدامات انجام شده آن در اين زمينه داشته باشند.