عزاداري محرم 1394 يزد

حسينيه باغ گندم


اي ماه تابنده اي موج كوبنده، تو در پي آب و آب از تو شرمنده، خميده ام شكسته ام برادرم بي تو، ببين به پا نشته ام برادرم بي تو، به هر كجا پا به پاي من بودي برادر باوفاي من بودي، كرببلا از من عهد و وفا از تو، قد دوجا از من دست جدا از تو، اي نور اميد سردار رشيدم، دل از تو بريدم عباس