با صدور ابلاغي از سوي استاندار يزد

دكتر اولياء دبير هفته ملي پژوهش و فنآوري استان يزد شد

در اين ابلاغ خطاب به رييس دانشگاه يزد آمده است: «با عنايت به اينكه مراسم و برنامه‌هاي هفته پژوهش و فنآوري از تاريخ ۲۲ تا ۲۷ آذرماه امسال در سراسر كشور برگزار مي‌شود، به منظور انسجام بيشتر در برگزاري مراسم استاني و هماهنگي و تعامل با عرضه‌كنندگان و بهره‌برداران دستآوردهاي پژوهشي و فنآوري و با توجه به تجربيات و سوابق جناب‌عالي و فعاليت‌هاي دانشگاه يزد در اين حوزه، به موجب اين ابلاغ به عنوان دبير هفته ملي پژوهش و فنآوري استان يزد تعيين مي شويد