ابط عمومي و ارتباطات دادگستري استان يزد

رئيس دادگستري شهرستان خاتم منصوب شد


طي حكمي از سوي آيت ا... آملي لاريجاني ، محمد مهدي مدرس زاده به عنوان رئيس دادگستري شهرستان خاتم منصوب شد .

 در متن اين حكم آمده است :

اميداست با در نظر داشتن اهميت امر قضا و مسئوليتهاي سنگين ناشي از آن ، اجراي عدالت اسلامي و رسيدگي به محرومين و ستمديدگان و حمايت از حقوق مشروع مردم را سر لوحه كار خود قرار داده و در انجام وظايف موفق باشيد.

لازم به ذكر است پيش از محمدمهدي مدرس زاده ، كمال برزگر رياست دادگستري شهرستان خاتم را بر عهده داشت.

كد: 110684