روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد

شهردار يزد عضو انجمن ميراث فرهنگي شهرستان شد

فرماندار و رئيس انجمن ميراث فرهنگي شهرستان يزد محمدرضا عظيمي زاده را به عنوان عضو اين انجمن معرفي كرد.


به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد محمود شاكري شمسي به استناد بند الف ماده 5 اساسنامه انجمن هاي ميراث فرهنگي مصوبه 3/7/1373 و ابلاغيه شماره 21654 مورخ 13/4/94 استاندار يزد، محمدرضا عظيمي زاده را به عنوان عضو انجمن ميراث فرهنگي شهرستان يزد تعيين كرد.

فرماندار و رئيس انجمن ميراث فرهنگي شهرستان يزد در اين حكم اظهار اميدواري نموده است با استعانت از خداوند متعال و در راستاي سياست هاي دولت تدبير و اميد و به منظور جلب حمايت مادي و معنوي دستگاههاي اجرائي، تشريك مساعي همه علاقه مندان به فرهنگ ، حفظ و بهره گيري از آثار ارزشمند فرهنگي و تاريخي در اجراي وظايف انجمن ميراث فرهنگي شهرستان ، مشاركت و همكاري لازم به عمل آيد