روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان يزد

شهر نمونه گردشگري ابركوه ميزبان گردشگران در ايام محرم

شهر تاريخي ابركوه يكي از شهرهاي نمونه گردشگري كشور مي باشد كه در ايام محرم ميزبان گردشگران داخلي و خارجي مي باشد. 


به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان يزد مجاهد كرباسي گفت: فرماندار ابركوه در همايش و جلسه تعامل با هيئت امناي هيئت هاي عزاداري ابركوه، محرم را يكي از بهترين سرمايه هاي ما دانست و بيشترين موفقيت هاي مسلمانان و به ويژه شيعيان را حاصل بهره بردن از پيام عاشوراي حسيني عنوان كرد.

سرپرست اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان ابركوه افزود: رسولي در اين جلسه با اشاره به اين كه ابركوه تنها به واسطه آثار تاريخي و بافت ارزشمند خود در بين بيش از دو هزار شهر كشور به عنوان يكي از ۱۴ شهر نمونه گردشگري انتخاب شده است گفت: هيئت هاي مذهبي بايد به اين مسئله حساسيت بيشتري داشته باشند و بدون مجوز و راهنمايي اداره ميراث فرهنگي و داشتن طرحي كه به تأييد رسيده باشد اقدام به تخريب يا بازسازي بافت هاي قديمي اطراف حسينيه ها نكنند.

فرماندار ابركوه با انتقاد از كساني كه به اين مسئله توجه نمي كنند عنوان كرد: گردشگران خارجي براي بازديد از چنين بناهايي به شهرستان ما مي آيند وگرنه آن ها در كشورهاي خود بهترين بناهاي نوساز را دارند و نيازي نيست كه براي بازديد از بناهاي جديد به كشور ما سفر كنند