عزاداري محرم 1394 يزد

شورتركيبي فوق العاده بياد شهداءفاجعه منا هيئت سنتي يزد

مداحي هيئت كوي محمدي(پنبه كاران) يزد محرم ۹۴ در حسينيه شاهزاده فاضل با مداحي كربلايي محمد علي وطن خواه در شب عاشورا