شهرداري يزد

طراحي آبنما كف خشك در پارك باغ ملي

به دنبال آزادسازي محدوده استخر شناي باغ ملي و الحاق آن به مجموعه پارك باغ ملي در چند ماه گذشته، موضوع تهيه طرح آبنما كف خشك استخر باغ ملي در حوزه معاونت معماري و شهرسازي مورد مطالعه قرار گرفت و طرح آن تهيه شد.


به گفته "مهدي قاضي نسب" مشاور و طراح پروژه فوق، در اين طرح با بهره گيري و الهام از "آرم شهرداري يزد" در قالب طرح گل شش پر (به عنوان عنصر طبيعي) در مركز تقارن فضاي كلي استخر و استفاده از عنوان "باغ ملي"  و نيز با ايجاد تأسيسات آبنما كف خشك بصورت ويژه جهت حركت پرتابي آب هماهنگ با نور و صدا تلاش گرديده فضايي با نشاط و مفرح را براي بهره برداران به ويژه شهروندان يزدي ايجاد كند.  

بنا به اظهار مشاور طرح؛ از جمله ويژگي هاي طرح بهره برداري از "نقش اسليمي" در كف استخر به صورت تغيير بافت و رنگ با مصالح كاشي شكسته  به منظور ايجاد منظر ديد مطلوب مخاطبان پارك در طول روز مي باشد كه در ابعاد 12*36 طراحي شده است.  

قاضي نسب در مورد خصوصيات معماري طرح چنين اظهار مي دارد: نكات قابل توجه در طراحي استفاده حداكثري از توانمندي هاي فناوري تأسيسات در ايجاد طرحهاي متنوع با بهره گيري از تركيب عناصري چون «نور، صوت، حركت آب و ...» در آبنماي كف خشك با هدف روح بخشيدن و ايجاد فضايي مفرح و پرنشاط (با استفاده از ريتم هاي تلفيقي حركت آب) بوده تا شرايط مطلوبي را در قديمي ترين پارك شهر يزد فراهم آورد.

مشاور معماري طرح در پايان از همكاري كارشناسان تأسيسات سازمان پاركها در روند تهيه طرح تأسيساتي آبنما كف خشك قدرداني نمود