روابط عمومي، امور فرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد

طرح ترسيب كربن در بخش بهمن اجرا مي شود

طي بازديد معاون صنايع دستي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد از روستاي حسين آباد شهرستان ابركوه، گزارشي از روند طرح ترسيب كربن ارائه گرديد. 


به گزارش روابط عمومي، امور فرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد در اين بازديد كه به اتفاق بخشدار بهمن و مدير اجرايي طرح ترسيب كربن (توسعه روستايي و مديريت مشاركت منابع طبيعي) صورت پذيرفت، ضمن آشنايي با توانمندي هاي بانوان منطقه و همچنين فعاليتهاي صنايع دستي كه در اين منطقه انجام مي­ گيرد گزارشي از روند طرح مذكور و فعاليتهاي يكساله توسط بخشدار بهمن و مدير طرح داده شد.

سرپرست معاونت صنايع دستي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد در اين بازديد عنوان كرد: مهمترين حلقه مفقوده را بحث بازاريابي عنوان نموده و بر آمادگي اختصاص غرفه جهت فروش محصولات توليدي اين منطقه در نمايشگاه هاي سراسري و استاني تاكيد كرد.

محمدرضا دهقان مهرجردي همچنين بر لزوم بهبود كيفيت كارهاي توليدي جهت بازار پسندي بيشتر اشاره نمود و يادآور شد: بعضي از اين توليدات لازم است كاربردهاي ديگري برايشان تعريف شود، از جمله اينكه در توليد كيف و كفش از اين توليدات استفاده شود.

در پايان وي خاطرنشان ساخت: با اجراي طرح ترسيب كربن در بخش بهمن، با توجه به اعلام آمادگي بانوان روستا براي راه اندازي كارگاه توليدي و علاقه مند بودن آنان جهت آموزش، پس از تعيين محل كارگاه، بحث آموزش بانوان به صورت مشاركتي در آن روستا محقق خواهد شد