دكتر اسلامي رياست دانشگاه آزاداسلامي يزد

طرح ساها باعث جلوگيري از موازي كاري و استفاده بهينه از تجهيزات آزمايشگاهي واحد ها است


اولين جلسه ساها (تشكيل سامانه آزمايشگاه هاي همكار دانشگاه آزاد اسلامي ) با حضور اعضاي كميته كه متشكل از نمايندگان واحد هاي استان يزد بود در سالن كنفرانس عدالت واحد يزد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار آنا دكتر محمد رضا اسلامي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد در اين جلسه گفت : در راستاي اجرايي شدن طرح تجميع1 و 2 ، يكي از تصميميات و اقدامات صورت گرفته ، طرح ساها بود كه اين طرح مي تواند باعث جلوگيري از موازي كاري و استفاده بهينه از تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي واحد ها شود.

دبير هيات امنا استان يزد در ادامه با اشاره به تاكيد رياست عاليه دانشگاه و ديگر مسئولين بر اجرايي شدن اين طرح گفت : با اين وجود ،سامانه اي ايجاد مي شود تا به واسطه آن تجهيزات و دستگاه هاي آزمايشگاهي واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي اعلام و از اين طريق، ارگانها ، نهاد ها و افرادي كه نيازمند استفاده از اين دستگاه ها هستند اعلام نياز كرده و پس از تاييد ، امكان استفاده از اين تجهيزات را بدست آورند .

دكتر اسلامي همچنين در ادامه پيشنهاد داد: در راستاي تكميل طرح مذكور، واحد هاي دانشگاهي مي توانند با توجه به روند توزيع جديد دانشجو ، با تائيد سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي از طريق انتقال و يا فروش دستگاه هاي آزمايشگاهي مازاد خود به ديگر واحد ها در بهينه سازي هر چه بيشتر اين طرح اقدام كنند .

دكتر اسلامي خاطر نشان كرد : ساها سه هدف را دنبال ميكند اول اينكه دانشگاه آزاد اسلامي همواره داراي رقباي مختلفي است و مي بايست توانمندي هاي خود را ارائه نمايد ، همچنين با وجود برخي دستگاه هاي گران قيمت در واحد هاي مختلف و حركت دانشگاه به سمت تحصيلات تكميلي و نياز به سرويس هاي آزمايشگاهي مي بايست با برنامه ريزي حداكثر استفاده را از اين دستگاهها شود و سوم اينكه از موازي كاري و استفاده بي رويه از منابع جلوگيري شود .

لازم به ذكر است در ادامه جلسه اعضاي كميته مذكور به بررسي وضعيت و تجهيزات واحد هاي استان و روند بهينه سازي استفاده از تجهيزات پرداختند