حسينيه كوي مير قطب يزد - محرم 1394

فيلم هيات عزاداري خلف باغ يزد