دانشگاه يزد

گروه كوهنوردي دانشگاه به ارتفاعات تنگ براق شهرستان اقليد صعود كرد

تعداد ۱۶ نفر از اعضاي گروه كوهنوردي دانشگاه، روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه جاري به ارتفاعات تنگ براق اقليد واقع در استان فارس صعود كردند