شبكه خبر- ۷ آبان ۹۴

گزارشي از قاليبافان استان يزد

شبكه خبر- ۷ آبان ۹۴- ۰۷:۰۰| علاقه بانوان يزدي به تابلو فرش موجب توسعه اين هنر صنعت در يزد شده است. نبي زاده رئيس اداره فرش صنعت، معدن و تجارت استان يزد مي گويد: استان يزد با ۴۰ هزار بافنده فعال ساليانه ۲۰۰ هزار متر مربع فرش توليد مي كنند