روابط عمومي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان تفت

كسب رتبه اول استان توسط شهرستان تفت در تعداد شركت كنندگان جشنواره قرآني مدهامتان


 گزارش روابط عمومي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان تفت ، اين آزمون همزمان با سراسر كشور روز جمعه 24 مهر ماه در يزد برگزار شد و شهرستان تفت علاوه بر كسب چند رتبه برتر از نظر تعداد شركت كنندگان رتبه اول استان را به خود اختصاص داد. بر اساس اين گزارش از بين 270 نفر از  فعال قرآني تعداد 170 نفر از كانون روستايي و تعداد  100نفر از كانون شهري شهرستان در اين مسابقات شركت كردند. شهرستان تفت با تعداد 90 كانون فرهنگي هنري مسجد رتبه اول استان را از نظر تعداد كانون ها به خود اختصاص داده است