مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري تأكيد كرد

لزوم نظارت بر حسن اجراي برنامه‌هاي حقوق شهروندي در استان

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، روز شنبه 11مهرماه، نشست اتاق فكر حقوق شهروندي استان با حضور مديران كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي و دفتر امور بانوان و خانواده استانداري و افراد صاحب‌نظر دعوت‌شده به اين اتاق فكر در سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد.


مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري در اين جلسه با اشاره به دستورالعمل برنامه‌هاي 9 گانه صيانت از حقوق شهروندي در دستگاه‌هاي اجرايي و استانداري‌هاي سراسر كشور اظهار داشت: نتايج به‌دست‌آمده در هم‌انديشي اين اتاق فكر مي‌تواند براي سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي‌ها در اختيار ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي استان قرار گيرد و ابزارهاي قانوني مناسب براي اين امر انديشيده شده است.

 «مجيد جواديان زاده» ادامه داد: شايسته است عموم مردم نسبت به حقوق شهروندي، شاخص‌ها و معيارهاي آن، تكاليف و انتظارات متقابل آنان و دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط آگاه شوند تا از كاهش سرمايه اجتماعي و اعتماد در جامعه پيشگيري شود.

وي همچنين بر تعيين سياست‌ها و راهبردهاي صيانت از حقوق شهروندي در تدوين برنامه ششم توسعه كشور تأكيد كرد و خواستار مشاركت نمايندگان سازمان‌هاي مردم‌نهاد در اين حوزه شد.

ضرورت تقويت اعتماد مردم به نهادهاي دولتي

مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري نيز در اين جلسه گفت: شايسته است مردم با حقوق شهروندي از طريق آموزش همگاني آشنا شوند و نسبت به شاخص‌ها و معيارهاي حقوق شهروندي در جامعه اطلاع‌رساني گردد.

«فخرالسادات خامسي هامانه» تصريح كرد: ضروري است كه اعتماد مردم به نهادهاي دولتي تقويت شود و چگونگي روش‌هاي اجرايي شدن اين موضوع و راه‌كارهاي آن بايد در دستور كار اتاق فكر حقوق شهروندي و ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي استان قرار گيرد.

گفتني است در ادامه اين جلسه دستورالعمل برنامه‌هاي 9 گانه صيانت از حقوق شهروندان در دستگاه‌هاي اجرايي موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت