مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد خبر داد

تشكيل دبيرخانه استاني جشنواره روستاها و عشاير دوستدار كتاب در يزد


علي غياثي ندوشن با اشاره به اينكه فراخوان دومين دوره جشنواره روستاها و دوستدار كتاب در سطح روستاها و عشاير استان يزد برگزار مي شود،اظهار داشت:مجموعه فعاليت هاي فرهنگي و ترويجي مرتبط با كتابخواني كه با مشاركت مردمي ،نهادها و سازمان هاي فعال در ميان روستاها و عشاير اجراشده يا براي اجرا در سال آينده برنامه ريزي شده است مي تواند نامزد شركت در جشنواره باشد.

وي ادامه داد:براي شركت در اين جشنواره ضروري است مجموعه فعاليتها ،برنامه ها،مدارك و مستندات با امضاي دهيار،رييس شوراي اسلامي و مسئول كتابخانه به همراه فرم هاي تكميل شده به دبيرخانه اين جشنواره كه دراداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد مستقر است ارسال تا بعد به دبيرخانه مركزي ارسال شود.

وي شاخص هاي انتخاب را؛متناسب با نيازهاي محلي ،آيين هاي بومي و ارزش ديني و ملي عنوان كردو گفت:مشاركت مردمي،تاثيرات پايداري درارتقاءسطح فرهنگ كتابخواني،قابليت الگو برداري  و تازگي دركيفيت محتوا و اجرا از ديگر شاخص هاي مهم انتخاب است.

مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد تصريح كرد:متقاضيان شركت مي بايست مدارك لازم را تا پايان وقت اداري 20آبان ماه سالجاري از طريق پست به دبيرخانه استاني اين جشنواره ارسال نمايند.

غياثي ندوشن در پايان اظهار داشت:سال گذشته در اولين دوره برگزاري اين جشنواره روستاي ابراهيم آباد رستاق، جزء10روستاي برگزيده دوستداركتاب كشور انتخاب شد