مدير روابط عمومي اداره كل ورزش و جوانان استان يزد خبر داد

مديريت بانوان بر مجتمع ورزشي بانوان كوثر/ مزايده طبق قانون برگزار شد

يزدبانو؛ چنديست كه در شبكه‌هاي اجتماعي پيامي درباره مديريت مجتمع ورزشي بانوان كوثر دست به دست مي چرخد. در اين پيام آمده است كه مجتمع ورزشي بانوان كوثر از حيطه مديريت بانوان خارج شده و قرار است آقايان مديريت آنرا برعهده بگيرند.  


رضا نارگاني مدير روابط عمومي اداره كل ورزش و جوانان استان يزد در رابطه با صحت و سقم اين مسئله به خبرنگار يزدبانو گفت: هر ساله طبق اجراي مواد 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و(5) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت حتما اماكن بايد به صورت مزايده به بخش خصوصي واگذار شود.

نارگاني در خصوص نحوه قيمت گذاري براي انجام مزايده خاطر نشان كرد: قيمت پايه سالن ها و اماكن ورزشي توسط سه نفر از كارشناسان رسمي دادگستري تعيين مي شود.

وي در خصوص مزايده امسال با بيان اينكه شركت پويا ورزش برنده مزايده مجتمع ورزشي بانوان كوثر است، ادامه داد: مديريت مجموعه ورزشي بانوان كوثر مسلما به عهده بانوان خواهد بود و به هيچ وجه آقايان نمي توانند اين مسئوليت را داشته باشند.

مدير روابط عمومي اداره كل ورزش و جوانان استان يزد با تاكيد بر ضرورت مديريت مجتمع ورزشي كوثر توسط بانوان گفت: بانواني كه مديريت مجموعه‌هاي ورزشي استان يزد را به عهده خواهند گرفت، پيش از آن حتما بايد به تاييد مسئول ورزش بانوان و مسئول حراست اداره كل ورزش استان يزد برسند