با حضور معاون پژوهش و فنآوري دانشگاه

مركز تحقيقات دانشكده رياضي دانشگاه يزد افتتاح شد


دكتر ابوالفضل شاهزاده‌فاضلي با اشاره به روند تحقيقات و طرح‌هاي اعضاي هيأت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي و نياز مبرم به سيستم‌هاي قوي و سطح بالا، گفت: اين مركز با امكانات مناسب و برخورداري از رايانه‌هاي پيشرفته در راستاي تأمين نيازهاي تحقيقاتي دانشكده راه‌اندازي شد. وي افزود: دانشجويان دانشكده رياضي پشتيباني فني اين مركز را هم از لحاظ نرم‌افزار و هم از لحاظ سخت‌افزار بر عهده دارند. به گفته وي طي يكسال اخير در اين دانشكده، آزمايشگاه‌هاي مختلفي در زمينه پردازش موازي، الگوريتم‌هاي تركيبي و هندسي، هندسه كامپيوتري و سيستم‌هاي ديناميكي راه‌اندازي شده است