اداره كل ورزش و جوانان استان يزد

مسائل و مشكلات سالن ژيمناستيك مجموعه ورزشي شهيد پاكنژاد يزد مورد بررسي قرار گرفت

رييس اداره ورزش و جوانان شهرستان يزد با همراهي مسولين هيات ژيمناستيك ضمن بازديد از سالن ژيمناستيك مجموعه ورزشي شهيد پاكنژاد يزد ، مسائل و مشكلات اين سالن را بررسي كردند


داود فتح آبادي رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان يزد ، رضا نارگاني  مسئول روابط عمومي اداره كل ورزش و جوانان استان يزد و كارشناس ارزياب هيات هاي ورزشي استان ، سيدحسام الدين نواب و سيد آرش نواب روساي هيات ژيمناستيك استان و شهرستان يزد و ساير مسئولين ، بعد از برگزاري جلسه هماهنگي و بررسي مشكلات و كمبودهاي اين رشته ورزشي در سالن اختصاصي ژيمناستيك شهيد پاكنژاد پاكنژاد شهرستان يزد حضور يافته و از امكانات ورزشي اين سالن بازديد به عمل آوردند.

تعويض وسايل آموزشي و كمك آموزشي ، خريد تجهيزات جديد ، رنگ آميزي سالن و انجام تعميرات لازم از مواردي بود كه در بازديد مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت