محرم در يزد

مسجد جامع يزد

مسجد جامع يزد
محرم امسال (1394) هم يزدسياه پوش عزاي حسيني است