روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد

مسجد محمديه حكيم آباد اشكذر نيز مرمت شد

مسجد محمديه از بناهاي اواخر قاجار واقع در حكيم آباد اشكذر مي باشد كه با توجه به ضرورت مرمت اين مسجد، عمليات مرمتي و عمراني آن در اوايل مهرماه آغاز شد. 


به گزارش روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد سيدمحمد جعفر ميرجليلي اظهار داشت: عمليات مرمت مسجد محمديه اشكذر شامل آجر فرش پشت بام، كاهگل نماي بيروني، ازاره چيني پاي ديوارها، اجراي شرفي و ... از اوايل مهرماه توسط اين نمايندگي آغاز شده است.

سرپرست نمايندگي ميراث فرهنگي شهرستان اشكذر افزود: مرمت اين بناي قاجاري با هزينه اي بالغ بر شصت ميليون ريال توسط اين نمايندگي از محل اعتبارات اضطراري شهرستان و با مشاركت هيئت امناي مسجد محمديه تامين گرديد.

گفتني است: از اوايل سال جاري تاكنون بيش از ده اثر تاريخي در اشكذر مرمت و تعداد دوازده خانه قديمي با مساعدت نمايندگي ميراث فرهنگي اين شهرستان، بازسازي شده است