با قدرداني از خدمات دكتر سيد محمود زنجيرچي

مشاور رييس و مدير جديد حوزه رياست دانشگاه يزد منصوب شد

رييس دانشگاه يزد در اين ابلاغ براي مشاور خود و مدير جديد حوزه رياست در تحقق اهداف بلند دانشگاه با استفاده از روش‌هاي علمي، خردجمعي و تعامل سازنده با حوزه‌هاي مختلف آرزوي موفقيت كرده است. دكتر محمدصالح اولياء همچنين از خدمات دكتر سيد محمود زنجيرچي، كه در حال حاضر مديريت برنامه، بودجه و تحول اداري دانشگاه را برعهده دارد، در مدت زمان تصدي مديريت حوزه رياست تشكر و قدرداني كرد. شايان ذكر است دكتر محمدرضا فاضل در كارنامه فعاليت‌هاي اجرايي خود در دانشگاه يزد تاكنون مسؤوليت‌هاي متعددي را تجربه كرده است كه از آن جمله مي‌توان به مديريت امور آموزشي دانشگاه و معاونت گروه مهندسي مكانيك اشاره كرد