دانشگاه يزد

مشق دموكراسي در مشكل پاركينگ دانشگاه يزد

گزارش خبري داشنگاه يزد پيرامون حل مشكل پاركينگ دانشگاه يزد