روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد

معرفي شهردار يزد به عنوان عضو كميته راهبردي SDI استان

شهردار يزد از سوي استاندار به عنوان عضو كميته راهبردي SDI استان معرفي شد.

sha.JPG.jpg

به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد سيد محمد ميرمحمدي با استناد به تبصره يك ماده 23 ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الكترونيكي، موضوع مصوبه مورخ يازدهم شهريور ماه ششمين جلسه شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور، طي حكمي، محمدرضا عظيمي زاده را به عنوان عضو كميته راهبرديSDI  استان  منصوب نمود.

استاندار يزد در اين حكم اظهار اميدواري نموده است كه شهردار يزد در انجام وظايف كارگروه استاني در زمينه ايجاد منظومه اطلاعات مكان محور موفق و مؤيد باشد.

ميرمحمدي در اين راستا مديركل ثبت اسناد و املاك استان، مديركل راه و شهرسازي استان، مديرعامل شركت آب منطقه اي استان، مدير كل ارتباطات و فناوري اطلاعات، مديركل دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري، مدير كل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري، مديركل پست استان، رئيس دانشگاه يزد و رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي (ره) يزد را نيز به عنوان عضو اين كميته معرفي نموده است.

علاوه بر اين استاندار يزد، حميدرضا نصيري زاده رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان را به عنوان نايب رئيس اين كميته و محمد حميد فخرالديني تفتي معاون دفتر آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان را به عنوان دبير اين كميته انتخاب نموده است