روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد

معرفي مشارو افتخاري جوان شهرداري يزد

شهردار يزد محمد احسان رحيمي پناه را به عنوان مشاور افتخاري جوان شهرداري تعيين نمود.


به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد محمدرضا عظيمي زاده بر اساس بند 7 صورتجلسه مورخ 21/4/94 كميسيون تحول اداري و در راستاي  بهره گيري از شور و نشاط جوانان در عرصه هاي تصميم سازي و تصميم گيري شهري، محمد احسان رحيمي پناه را به عنوان مشاور افتخاري جوان تعيين كرد.

شهردار يزد در حكم افتخاري جوان شهرداري اظهار اميدواري نموده است كه وي با استفاده از نظرات گروه مشاورين و جلب مشاركت فعال جوانان متعهد  و فرهيخته ديار درالعباده و دارالعلم، در پردازش ايده ها و تقويت روحيه خلاقيت در جهت پيشبرد اهداف مورد نظر ، موفق باشد.