روابط عمومي شركت برق منطقه‌اي يزد

ميزباني شركت برق منطقه‌اي يزد از جلسه كارگروه توسعه و ارتقاي توانمندي پيمانكاران و مشاوران


به گزارش روابط عمومي شركت برق منطقه‌اي يزد، كارشناس مسئول ارزيابي پيمانكاران و مشاوران اين شركت اظهار داشت: با حضور 20 نفر از اعضاي كارگروه توسعه و ارتقاء توانمندي پيمانكاران و مشاوران متشكل از نمايندگان شركت برق منطقه‌اي اصفهان، يزد، تهران، كرمان، هرمزگان، گيلان، فارس و نمايندگان سنديكاي پيمانكاران برق و مشاور، نشست‌هاي مختلفي به مدت دو روز به ميزباني شركت برق منطقه‌اي يزد در مجتمع زنبق برگزار شد.

 محمود دهقان، يافتن راهكارهاي بهبود عملكرد پيمانكاران و مشاوران را از اهداف تشكيل اين كارگروه اعلام كرد. مهدي رضايي مدير امور تداركات و قراردادها و محمود دهقان از دفتر مهندسي طرح‌ها، نمايندگان شركت برق منطقه‌اي يزد در اين كارگروه مي‌باشند