سازمان رفاهي تفريحي شهرداري يزد

نصب المان مناسبتي در ميدان امام علي

به گزارش روابط عمومي سازمان المان مناسبتي غدبر در ميدان امام علي نصب گرديد .مجموعه چيدمان محيطي مناسبتي سازمان كه بمناسبت عيد غدير و ماه محرم در شهر نصب ميگردد .تا پايان ماه صفر در شهر باقي خواهند ماند