يك واحد صنفي در بافق تعزير شد

نصب پارچه و جزاي نقدي در شهرستان بافق اجرايي شد 

به گزارش روابط عمومي اداره كل تعزيرات حكومتي استان يزد : بيژن نيا مديركل تعزيرات حكومتي استان يزد گفت : پس از ارسال گزارش تخلف از ناحيه اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان بافق مبني بر گرانفروشي يك واحد صنفي ميوه فروشي در بافق ، پرونده در شعبه چهارم تعزيرات حكومتي يزد مورد رسيدگي قرار گرفت و پس از بررسي و دفاعيات مسئول واحد صنفي مذكور ، تخلف محرز و برابر قانون ،عامل تخلف به دليل سوابق متعدد علاوه بر جزاي نقدي مبلغ  9 ميليون ريال درحق صندوق دولت به نصب پارچه به مدت 2 هفته بعنوان متخلف واحد صنفي محكوم گرديد