روابط عمومي

نيم نگاهي به پرونده ثبت جهاني شهر تاريخي يزد

شناسايي ارزش‌هاي برجسته جهاني شهر يزد، معرفي ارزش‌هاي مختلف شهر يزد، حفاظت، مردم‌ مداري به عنوان يكي از مهمترين ارزش‌هاي بافت تاريخي و حيات اجتماعي دلايل پيگيري براي ثبت جهاني بافت تاريخي يزد است.


مدير پايگاه ميراث فرهنگي شهر تاريخي يزد ضمن برشماري اصالت و يكپارچگي بافت تاريخي يزد، لزوم ثبت جهاني اين كهن شهر كوير را در اولويت پرونده ارسالي كشور ايران دانست.  
فرهمند با بيان اينكه تدوين پرونده ثبت جهاني در هفت فصل در حال انجام است، نيم نگاهي گذرا به معرفي هر فصل داشته و اظهار داشت: در فصل توصيف براساس ارزش هاي شاخص بافت در سه بخش مطالعات جغرافيايي (جغرافياي طبيعي، انساني و اقتصادي)، كالبدي (زيرساخت ها، محلات، عملكردها، مصالح و تكنولوژي ساخت) و فرهنگي و اجتماعي (آداب و سنن، وقف و ...) جمع بندي گرديده است.
وي گفت: در فصل دوم علاوه بر معرفي دوره هاي تاريخي يزد، دياگرام و كروكي هاي مربوط به هر دوره در حال توليد و جانمايي است.
فرهمند در فصل سوم (توجيه) به مطالعات تطبيقي شهر يزد با هشت نمونه خارجي (شهرهاي آقادز، قادامز، صنعا، استانبول، بخارا، شهر سبز، آركوپيا، تونس) و هشت نمونه داخلي (شهرهاي نايين، اصفهان، كاشان، كرمان، زواره، اردستان، شيراز، بيرجند) اشاره كرد و تصريح كرد: از آن جايي كه حفاظت در اولويت ثبت جهاني شمرده مي شود، فصل چهارم نيز بدان اختصاص داده شده است.
مدير پايگاه ميراث فرهنگي شهر تاريخي يزد ضمن معرفي فصول پايش و مديريت به فصل ضمائم و پيوست اشاره داشت و گفت: مطالب و تصاوير تكميلي و نقشه هاي معرفي آثار شاخص معماري و كتاب شناسي در اين بخش ارائه خواهد شد