سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد

واكسيناسيون كارگران سازمان مديريت پسماند

به گفته حميد رضا رحيمدل مدير عامل سازمان مديريت پسماند جهت ارتقاء سطح ايمني و سلامت كارگران شاغل در سازمان تعداد 40 نفر از كارگران ، تحت پوشش برنامه واكسيناسيون هپاتيت (بي) و كزاز با همكاري و مساعدت معاونت محترم خدمات شهري و رياست  مركز بهداشت شهرستان يزد در روز دو شنبه مورخ 6/07/1394در درمانگاه نصيري واقع در بلوار امام جعفر صادق (ع) انجام شد.