سازمان ورزش و جوانان استان يزد

آغاز رقابت هاي سراسري سواركاري كورس پاييزه در يزد

رقابت هاي سراسري سواركاري كورس پاييزه از روز جمعه 15 آبان ماه در يزد آغاز شد.  


هفته اول رقابتهاي كورس پائيزه يزد امروز راس ساعت ۱۱ صبح در ميدان سواركاري مجتمع صفاييه يزد با شركت بيش از 40 راس اسب و چابكسوار و در قالب چهار گروه آغاز شد كه در پايان هفته نخست نتايج ذيل بدست آمد.

دور اول -اسبهاي صفر امتياز - مسافت 1000 متر

1_ميثاق ايساتيس(خيام رفيع*قره ايساتيس)

2_مبارز بيك(گرگ*فيروزه بيك)

3_مهيار فخر(خجسته*دنيا)

دور دوم - اسبهاي صفر امتياز - مسافت 1000 متر

1_گردباد رضايي(ايگلزوينگلز*شاه

بانو رضايي)

2_گبر پارسيا(مبارك*رومينا پارسيا)

3_كسري موسوي(هماورد لرستان*زيره موسوي)

دور سوم - اسبهاي 2تا 8 امتياز - مسافت ۱۰۰۰ متر

1_مجيك ناز رضايي(حافظ رفيع*خرامان پارسيان)

2_لهيب جهان(قدر جهان*هلن)

3_ليشا خان(اسد*جيران)

دور چهارم - اسبهاي 18 تا 32  امتياز - مسافت ۱۰۰۰ متر

1_لورانس رضايي(ميجور*جوانه)

2_ليس بيك(پازن لرستان*جهاده)

3_گيوتين(لردبي شاه*شيدارفيع)

لازم بذكر است مجموع جوايز نقدي هفته اول بالغ بر دويست و بيست ميليون ريال بود كه به اسبها و چابكسواران برتر اهدا شد.

اين رقابتها به مدت سه هفته ديگر ادامه خواهد داشت.