اداره كل راه و شهرسازي يزد

آگهي مزايده زمين۵۵۸۵۹

اداره كل راه و شهرسازي يزد در نظر دارد دو قطعه زمين به شماره ۴-۷۴و۵-۷۴ از پلاك ۳فرعي از ۱/۵۵۴۳اصلي بخش ۵يزد به ترتيب مساحت ۳/۵۵ و۵/۷۳مترمربع باكاربري تجاري ويك قطعه زمين به شماره ۹۹۰/۳ازپلاك ۴۱۴فرعي ۵۹۳۸اصلي بخش ۴يزدبه مساحت ۵۷۰/۲۵مترمربع باكاربري اداري وسه واحدتجاري نيمه ساز به شماره قطعات ۸/۴و۸/۵و۸/۶ازپلاك ۱۳۳۸۳فرعي از۱۳۴۱۱اصلي بخش ۵يزدبه مساحت هاي ۷۳/۵و۷۳/۷۶و۸۲/۷مترمربع را از طريق مزايده واگذارنمايد

بدينوسيله از كليه متقاضيان داراي مجوز دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت مدارك از تاريخ ۹۴/۰۸/۲۳ لغايت ۹۴/۰۹/۰۲( به مدت ۱۰ روز)به دفتر مديريت املاك و حقوقي اين اداره كل واقع در خيابان آيت ا.. كاشاني ، خيابان مسكن و شهرسازي، ساختمان شماره دو راه و شهرسازي مراجعه نمايند بديهي است مهلت تحويل مدارك و پيشنهادها به حراست ساختمان شماره ۲ تا پايان وقت اداري پنجشنبه مورخ ۹۴/۰۹/۱۲ مي باشد

روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي يزد

رديف

قطعه

  پلاك

مساحت

بها

كاربري

۱

۴-۷۴

از ۳فرعي از پلاك۵۵۴۳/۱اصلي بخش ۵يزد

۵۵/۳مترمربع

 هر متر مربع ۳۱۰۰۰۰۰ريال

تجاري

۲

۵-۷۴

 از ۳فرعي از پلاك۵۵۴۳/۱اصلي بخش ۵يزد

۷۳/۵مترمربع

هر متر مربع ۳۰۰۰۰۰۰ريال

تجاري

۴

۳/۹۹۰

از ۴۱۴۶ فرعي از پلاك ۵۹۳۸اصلي بخش ۴يزد

۵۷۰/۲۵ متر مربع

هر متر مربع ۱۰۰۰۰۰۰۰ريال

 اداري

۵

۴/۸

از۱۳۳۸۳فرعي از۱۳۴۱۱اصلي بخش ۵يزد

۷۳/۵مترمربع عرصه و ۱۷۶/۲۵ متر مربع اعياني

 كل واحد ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰ريال

واحدتجاري

۶

۵/۸

از۱۳۳۸۳فرعي از۱۳۴۱۱اصلي بخش ۵يزد

۷۳/۷۶مترمربع عرصه و ۱۷۶/۷۷ متر مربع اعياني

كل واحد ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰ريال

واحدتجاري

۷

۶/۸

از۱۳۳۸۳فرعي از۱۳۴۱۱اصلي بخش ۵يزد

۸۲/۷مترمربع عرصه و ۱۹۸/۱۶ متر اعياني

كل واحد ۲۵۷۰۰۰۰۰۰۰ريال

واحدتجاري