روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري يزد

آماده باش به دفاتر كارگزاري شهرداري


به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري يزد: جلسه اي درخصوص بررسي عملكرد سال 1393 دفاتر كارگزاري و واگذاري بعضي از خدمات در آينده به اين دفاتر با حضور كارشناسان معاونت شهرسازي معماري، نمايندگان شهرداري مناطق و دفاتر كارگزاري در سالن جلسات شهرداري برگزار گرديد. 

با توجه به نظر سنجي به عمل آمده مبني بر رضايت مردمي از وجود و ادامه دفاتر كارگزاري، تصميماتي درخصوص نحوه ادامه كار اين دفاتر اخذ گرديد