اجرائيات منطقه دو شهرداري يزد

اجراي حكم تخريب در منطقه دو

اجرائيات منطقه دو شهرداري يزد با همكاري واحد فني عمراني منطقه طبق حكم كميسيون ماده صد قانون شهرداري ها يك واحد تجاري را تخريب نمودند .

به گزارش مسئول اجراي احكام منطقه دو در تاريخ 94/08/26عوامل اجرائيات و اجراي احكام با همكاري واحد فني عمراني منطقه دو و نيروي انتظامي ، يك واحد تجاري كه بصورت اسكلت فلزي با سقف سوله واقع در خيابان كاشاني نبش خيابان ايثارگران را كه داراي رأي قلع و قمع بناي احداثي بود را تخريب نمودند. همچنين با اخذ مجوز هاي لازم از مقامات قضايي سه مورد گود برداري هاي غير مجاز نيز در سطح منطقه توسط اجرائيات منطقه رفع خطر و پرگرديده است.
تخريب يك واحد تجاري غير مجاز در منطقه دو

عوامل اجرائيات منطقه دو شهرداري يزد با همكاري نيروي انتظامي حكم كميسيون ماده صد قانون شهرداري ها را مبني بر قلع و قمع بناي احداثي را اجرا نمودند.

به گزارش روابط عمومي منطقه دو و به نقل از مسئول اجراي احكام منطقه دو شهرداري يزد با همكاري نيروي انتظامي و واحد فني عمراني منطقه در تاريخ 21/8/94 ساختمان تجاري واقع در خيابان كاشاني روبروي بلوار امام جعفر صادق كه در مسيرآزاد سازي بلوار خاتم نيز قرار داشت طبق رأي كميسيون ماده صد قانون شهرداريها تخريب نمودند.

لازم به ذكر است در دو ماهه گذشته 17 مورد احكام تخريب سوله و رمپ ، رفع اشرافيت و غيرو در سطح منطقه دو اجرا گرديده است.