روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد

احداث ساختمان پنج طبقه در بافت تاريخي يزد آزموني براي مديران شهرداري و شوراي شهر

متأسفانه در سال نود و در غفلت مديران وقت ميراث فرهنگي مجوز احداث يك مجموعه مسكوني پنج طبقه در محدوده ثبتي بافت تاريخي يزد توسط كميسيون ماده پنج صادر و شهرداري نيز نسبت به صدور پروانه اقدام كرده است. 


به گزارش روابط عمومي، امورفرهنگي و اجتماعي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان محمدمهدي شرافت ضمن اعلام مطلب فوق اضافه كرد: اخيراً با شروع عمليات ساختماني پروژه، توسط يگان حفاظت موضوع گزارش كه بلافاصله از كميسيون ماده پنج درخواست ابطال مصوبه مربوطه و به شهرداري نيز درخواست اصلاح پروانه را ارسال نموديم.

مديركل ميراث فرهنگي استان افزود: با كمال تأسف تاكنون هيچ اقدام عملي براي اجراي درخواست اين اداره كل صورت نگرفته و عليرغم چندين نوبت مكاتبه و پيگيري با طرح اين مسئله كه چه دستگاه و اداره اي بايد خسارت مالك را بپردازد، هيچكس مانع كار نشده و مالك بدون توجه به اخطارهاي يگان حفاظت ميراث فرهنگي مشغول اجراي ساختمان است.

وي خاطرنشان ساخت: بررسي حقوقي ما گواه اين مطلب است كه مصوبات و مجوزات اداري يك منفعت ممكن الوصول است و ادعاي جبران خسارت از اساس اشتباه است اما حتي با اين فرض غلط نبايد به دليل اشتباه مسئولين وقت براي تأمين منافع ممكن الوصول يك نفر، موضوع ثبت جهاني و منافع عموم مردم را دچار آسيب كرد.

اين مقام مسئول تصريح كرد: در صورت عدم ابطال مصوبه كميسيون ماده پنج از طرق شوراي عالي معماري و شهرسازي پيگيري خواهم كرد ولي اين ساختمان محك و آزمون سنجش ميزان علاقمندي واقعي مسئولين شهرداري و شوراي شهر به مسائل ميراث فرهنگي است و اميدواريم ثابت شود كه حرف و عمل آنها يكي است