روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد 

احداث مجتمع اداري و تجاري در بلوار طالقاني


به منظور رفع معضل ترافيك و كمبود پاركينگ در بلوار طالقاني، شهرداري يزد با مشاركت بخش خصوصي، يك مجتمع اداري و تجاري با محوريت پاركينگ در اين بلوار احداث مي نمايد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد در راستاي رفع معضل كمبود پاركينگ و ساماندهي ترافيك بلوار طالقاني، امور مشاركت ها و سرمايه گذاري شهرداري يزد با مشاركت بخش خصوصي، ساختماني با زيربنايي در حدود 20 هزار مترمربع در چهار طبقه احداث مي كند.

اين پروژه مشاركتي، يك مركز اداري و تجاري با محوريت پاركينگ مي باشد كه دو طبقه از آن پاركينگ است و حجم سرمايه گذاري در آن، حدود 700 ميليارد ريال است.

پروژه مذكور كه عمليات عمراني آن به تازگي آغاز شده، در مدت 40 ماه در زميني به مساحت 3230 مترمربع احداث مي شود.

شايان ذكر اينكه ميزان آورده شهرداري در اين پروژه زمين و مجوز ساخت و آورده بخش خصوصي، هزينه احداث بناي مورد نظر مي باشد