روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري يزد

ارسال طرح پيشنهادي شبكه 30 متري حجاب به شوراي اسلامي شهر


طرح پيشنهادي شبكه 30 متري حجاب منشعب از بلوار آيت ا... خامنه اي و بلوار فضيلت توسط كارشناس معماري حوزه معاونت شهرسازي و معماري تهيه و جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر يزد ارسال شد.  

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري: اين طرح براساس درخواست منطقه سه شهرداري و مطابق با نقشه طرح تفصيلي پيشنهادي و با در نظر گرفتن وضع موجود تهيه شده است. همچنين كليه تعهدات شهرداري بر روي پلاكهاي واقع در محدوده طرح توسط منطقه سه شهرداري مورد بررسي قرار گرفته است.    

شايان ذكر است درخصوص اتصال طرح به بلوار آيت ا... خامنه اي و بلوار فضيلت، تمهيدات ترافيكي نيز توسط  معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري در نظر گرفته شد